Privacy

Politica privind protecția datelor pentru activitățile desfășurate de către Grupul PONT in proiectul ComON Sfântu Gheorghe 

Date de identificare a persoanei juridice: 

 • Denumirea: Asociația Grupul PONT / PONT Group / PONT Csoport 
 • Sediul social: str. Horea nr. 5, ap. 7-8, Cluj-Napoca 
 • Cod de identificare fiscală: 25545941 

Pentru activitățile desfășurate de către Asociația Grupul PONT: 

Se pot prelucra următoarele date personale: nume, prenume, vârsta, sex, e-mail, telefon. Vor putea fi colectate, de asemenea, date biometrice constând în imaginea și vocea persoanei captată prin poze și / sau înregistrări audio – video (mijloace automate și / sau controlate de operatori umani, programe și dispozitive specializate). 

Scopul prelucrării: 

 • Datele personale sunt prelucrate în vederea stabilirii identității persoanei, pentru stabilirea cadrului legal și a verificării eligibilității persoanei de a participa într-o anumită activitate, pentru a putea stabili o cale facilă și eficientă de comunicare (în cazul numărului de telefon, e-mail). 
 • Datele biometrice pot fi prelucrate în vederea arhivării acestora și în vederea exercitării drepturilor și intereselor legitime decurgând din întrebuințarea imaginilor și/sau înregistrărilor audio-video în scopul realizării de activități în care este angajată Asociația Grupul PONT. 

Temeiul legal al prelucrării: Regulamentul UE nr. 679/206, art. 6, lit. a); art. 9 alin. (2) lit. a). 

Perioada de stocare: 

 • Datele personale sunt păstrate pe durata intervalului de timp necesar organizării și desfășurării activităților de întreprinse de Asociația Grupul PONT, precum și pe durata a cel mult încă 5 ani de zile de la data finalizării activităților. Excepție fac beneficiarii de transport, cazare și masă, aceste date personale vor fi păstrate timp de 10 ani, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 2634/2015 privind arhivarea și păstrarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare. 
 • Datele biometrice sunt păstrate pe durata intervalului de timp necesar organizării şi desfășurării activităților de cercetare precum și pe durata a cel mult 5 ani de la data finalizării evenimentelor în cadrul cărora au fost colectate datele. 

 

Modul prelucrării datelor: manual și/sau automat, în funcție de specificul prelucrării fiecărui tip de date personale evidențiate anterior. 

Transmitere date prelucrate: către alte entități private (colaboratori, prestatori, coorganizatori etc.) implicate în cadrul activităților de cercetare desfășurate de către Operator, precum și către entități publice (ISU, DSV, Poliție, Instanțe Judecătorești, Parchete, Primărie, Consiliu Local, Consiliu Județean, Ministere etc.) implicate în cadrul organizării evenimentelor desfășurate de către Operator sau entităților publice cu atribuții de control și supraveghere a activităților desfășurate și care pot pretinde acces în condițiile legii. Cu privire la datele personale speciale, Asociația Grupul PONT va depune eforturi și va analiza obiectiv, pentru fiecare situație în parte, în ce măsură și dacă este într-adevăr necesară divulgarea unor astfel de date. În măsura în care reiese că o astfel de divulgare nu este necesară sau va aduce orice dezavantaj ori inconvenient persoanei care le-a pus la dispoziție, Asociația Grupul PONT va putea refuza divulgarea, cu excepția situației în care legislația în vigoare va obliga Asociația să pună la dispoziție și astfel de date cu caracter personal. 

Persoană responsabilă: Larisa Dumitroaea 

Drepturile persoanelor vizate(raportat la datele personale prelucrate de către Asociația Grupul PONT): 

Dreptul la informare – persoana vizată poate solicita informații privind: 

a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 
b) scopul în care se face prelucrarea datelor; 
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate; 
d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării. 

Dreptul de acces la date – orice persoană are dreptul de a obține de la operator,  confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Asociația Grupul PONT se obligă să furnizeze cel puțin următoarele: 

a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; 
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor; 
c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă; 
d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate. 

Dreptul la intervenție asupra datelor (rectificare, ștergere) – orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor, în special a datelor incomplete sau inexacte. 

Dreptul de opoziție (retragere consimțământ, restricție procesare) – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. 

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale (decizii automate, profilare) -  persoana vizată poate solicita și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau își poate exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare. 

Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizată poate primi, în condițiile legislației în materie, datele personale furnizate, într-un format care poate fi citit automat sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator; 

Dreptul de a a se adresa justiției – persoana vizată se poate adresa cu o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau e poate adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea oricăror drepturi garantate de lege care le-au fost încălcate; 

Exercitarea drepturilor 

Pentru exercitarea drepturilor recunoscute persoanelor vizate, acestea se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarele date de contact: 

 • Persoană responsabilă: Larisa Dumitroaea 
 • E-mail: office@pontgroup.org / larisa.dumitroaea@pontgroup.org 
 • Telefon: 0730 614 606 
 • Adresă corespondenţă: str. Horea nr. 5, ap. 7-8, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Asociația Grupul PONT se obligă să comunice informațiile solicitate în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii. 

 

 

Politica privind protecția datelor pentru activitățile desfășurate de către  Asociația Culturală și Tineret Prospero în proiectul ComON Sfântu Gheorghe 

Date de identificare a persoanei juridice: 

 • Denumirea: Asociația Culturală și Tineret Prospero/ Ifjúsági és Kulturális Egyesület 
 • Sediul social: str. Vânătorilor, nr. 59, Sfântu Gheorghe 
 • Cod de identificare fiscală: 29802606 

Pentru activitățile desfășurate de către Asociația Culturală și Tineret Prospero: 

Se pot prelucra următoarele date personale: nume, prenume, adresă de domiciliu și / sau de reședință, data și locul nașterii, sex, cetățenie, CNP, serie și număr carte de identitate / document de identitate, e-mail, telefon, curriculum vitae. Vor putea fi colectate, de asemenea, date biometrice constând în imaginea și vocea persoanei captată prin poze și / sau înregistrări audio – video (mijloace automate și / sau controlate de operatori umani, programe și dispozitive specializate). 

Scopul prelucrării: 

 • Datele personale sunt prelucrate în vederea stabilirii identității persoanei, pentru stabilirea cadrului legal și a verificării eligibilității persoanei de a participa într-o anumită activitate, pentru a putea stabili o cale facilă și eficientă de comunicare (în cazul numărului de telefon, e-mail). 
 • Datele biometrice pot fi prelucrate în vederea arhivării acestora și în vederea exercitării drepturilor și intereselor legitime decurgând din întrebuințarea imaginilor și/sau înregistrărilor audio-video în scopul realizării de activități în care este angajată Asociația Culturală și Tineret Prospero 

Temeiul legal al prelucrării: Regulamentul UE nr. 679/206, art. 6, lit. a); art. 9 alin. (2) lit. a). 

Perioada de stocare: 

 • Datele personale sunt păstrate pe durata intervalului de timp necesar organizării și desfășurării activităților de întreprinse de Asociația Culturală și Tineret Prospero, precum și pe durata a cel mult încă 5 ani de zile de la data finalizării activităților. Excepție fac beneficiarii de transport, cazare și masă, aceste date personale vor fi păstrate timp de 10 ani, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 2634/2015 privind arhivarea și păstrarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare. 
 • Datele biometrice sunt păstrate pe durata intervalului de timp necesar organizării şi desfășurării activităților de cercetare precum și pe durata a cel mult 5 ani de la data finalizării evenimentelor în cadrul cărora au fost colectate datele. 

 

Modul prelucrării datelor: manual și/sau automat, în funcție de specificul prelucrării fiecărui tip de date personale evidențiate anterior. 

Transmitere date prelucrate: către alte entități private (colaboratori, prestatori, coorganizatori etc.) implicate în cadrul activităților de cercetare desfășurate de către Operator, precum și către entități publice (ISU, DSV, Poliție, Instanțe Judecătorești, Parchete, Primărie, Consiliu Local, Consiliu Județean, Ministere etc.) implicate în cadrul organizării evenimentelor desfășurate de către Operator sau entităților publice cu atribuții de control și supraveghere a activităților desfășurate și care pot pretinde acces în condițiile legii. Cu privire la datele personale speciale, Asociația Culturală și Tineret Prospero va depune eforturi și va analiza obiectiv, pentru fiecare situație în parte, în ce măsură și dacă este într-adevăr necesară divulgarea unor astfel de date. În măsura în care reiese că o astfel de divulgare nu este necesară sau va aduce orice dezavantaj ori inconvenient persoanei care le-a pus la dispoziție, Asociația Culturală și Tineret Prospero va putea refuza divulgarea, cu excepția situației în care legislația în vigoare va obliga Asociația să pună la dispoziție și astfel de date cu caracter personal. 

Persoană responsabilă: Réka Kisgyörgy 

Drepturile persoanelor vizate(raportat la datele personale prelucrate de către Asociația Culturală și Tineret Prospero): 

Dreptul la informare – persoana vizată poate solicita informații privind: 

a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 
b) scopul în care se face prelucrarea datelor; 
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate; 
d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării. 

Dreptul de acces la date – orice persoană are dreptul de a obține de la operator,  confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Asociația Culturală și Tineret Prospero se obligă să furnizeze cel puțin următoarele: 

a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; 
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor; 
c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă; 
d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate. 

Dreptul la intervenție asupra datelor (rectificare, ștergere) – orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor, în special a datelor incomplete sau inexacte. 

Dreptul de opoziție (retragere consimțământ, restricție procesare) – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. 

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale (decizii automate, profilare) -  persoana vizată poate solicita și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau își poate exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare. 

Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizată poate primi, în condițiile legislației în materie, datele personale furnizate, într-un format care poate fi citit automat sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator; 

Dreptul de a a se adresa justiției – persoana vizată se poate adresa cu o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau e poate adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea oricăror drepturi garantate de lege care le-au fost încălcate; 

Exercitarea drepturilor 

Pentru exercitarea drepturilor recunoscute persoanelor vizate, acestea se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarele date de contact: 

 • Persoană responsabilă: Réka KISGYÖRGY 
 • E-mail: info@comonsepsi.ro 
 • Telefon: +40755116003 
 • Adresă corespondenţă: str. Vânătorilor, nr. 59, Sfântu Gheorghe 

Asociația Culturală și Tineret Prospero se obligă să comunice informațiile solicitate în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii. 

 

Inițiatori, Parteneri, Sponsori
 • Grupul PONT
 • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe
 • BCR
 • Sepsi Radio
 • Friss FM
 • We Radio
Ediții anterioare